APELEZ LA SFATUL DOAMNEI MACOVEI….

Am citit cu atentie adresa comunicată, inteleg, de Doamna Macovei Consiliului Baroului Bucuresti… Am si ascultat, tot cu atentie, pozitia domniei sale, exprimata la B1TV, in care ne explica, nu doar ca Victor Ponta trebuie exclus din Baroul Bucuresti, ci si ca e foarte usor daca Consiliul Baroului Bucuresti nu complica birocratic lucrurile… Doamna  Macovei se oferea chiar sa vina la sedinta de Consiliu si sa ne explice cum sa-l excludem pe Ponta… Nu singura, ci impreuna cu mai multi doctori in drept, care si-au luat doctoratele, „pe bune”….
Mărturisesc ca pozitia Doamnei Macovei m-a nedumerit… Pentru ca eu- in calitatea mea de membru al Consiliului Baroului Bucuresti, nu stiam ca putem exclude avocati din profesie… Stiam ca excluderea e o sancțiune disciplinara, pe care o poate decide doar Comisia de Disciplina si nu Consiliul Baroului… Stiam ca putem constatat nedemnitatea sau incompatibilitatea unui avocat, putem decide suspendarea lui, dar nu putem exclude… Pentru ca excluderea este o sancțiune disciplinara, pe care o poate decide doar Comisia de disciplina, cu respectarea unei proceduri prestabilite si cu respectarea dreptului la apărare… Noi, ca si Consiliu putem sesiza Comisia de disciplina, daca constatam ca exista motive care sa justifice acțiunea disciplinara… Nu o sa expun parerea mea despre fondul problemei, pentru ca nu ar fi nici profesionist, nici corect… Ar echivala cu o antepronunțare… Punctul meu de vedere va fi comunicat statutar, in sedinta Consilului, cand va fi momentul…
As întreba-o insa pe Doamna Macovei, apelând la experienta vasta a domniei-sale, atat ca fost ministru al Justitiei, cat si ca europarlamentar si avocat, care este textul legal in baza caruia Consiliul Baroului Bucuresti poate decide excluderea unui avocat care a intrat in profesie in baza unei diplome de doctor, ulterior anulată? Mărturisesc ca astept cu interes sfatul profesional al Doamnei Macovei… Nu de alta dar…”,omul cat trăiește învață”…
Anexez textele legale pe care le-am avut in vedere, toate din Legea 51/1995, modificata si completată:

 

Art. 14. Este nedemn de a fi avocat:
a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închi­soare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie, ca sanc­ţiune disciplinară;

c) cel căruia i s‑a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

Art. 27. Calitatea de avocat încetează:
a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s‑a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară;

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Art. 56. (1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

(2) Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deonto­logic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schim­barea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizează şi ţine evidenţa acestora;

i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaţilor din raza de competenţă;

j) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publica­ţiile baroului;

k) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s‑a conformat obligaţiei;

n) soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

o) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

p) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

q) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

t) alege prodecanul baroului;

u) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.

● Dec. Consiliului U.N.B.R. nr. 522/2009 (cu caracter interpretativ) cu privire la legalitatea adoptării de către consiliile barourilor a unor hotărâri ori decizii cu efecte şi caracter retroactiv în materie de constatare ori ridicare a stării de incompatibilitate: „Actele emise de barouri, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitatea lor de organe ale profesiei, persoane juridice de interes public, sunt acte asimilate actelor administrative, urmând regimul acestora din urmă, în ceea ce priveşte forţa juridică şi momentul de la care ele produc efecte juridice. Deciziile consiliilor barourilor privind constatarea stării de incompatibilitate şi suspendarea din exerciţiul profesiei, precum şi cele de ridicare a stării de incompatibilitate şi de reînscriere în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei produc efecte numai de la momentul comunicării lor”.

Răspunderea disciplinară

Art. 86. (1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei.

Art. 87. (1) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de competenţa consiliului baroului.

(2) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenţa Consiliului U.N.B.R. Persoana anchetată sau trimisă în judecată disci­plinară nu participă la luarea hotărârii.

(3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetaţi nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a acţiunii disciplinare.

(4) În toate cazurile acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

Art. 88. (1) În cadrul fiecărui barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină care judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou.

(2) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de disciplină, care judecă:

a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârşite de membrii Consiliului U.N.B.R. şi de decanii barourilor;

b) în contestaţie, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei.

(3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instanţă de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.

(4)[8]) Împotriva hotărârilor pronunţate potrivit alin. (2) şi (3) partea interesată poate formula contestaţie la Secţia de contencios adminis­trativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

(5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei şi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 89. (1) Sancţiunile disciplinare sunt:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) amendă de la 50 lei la 500 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei.

d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an;

e) excluderea din profesie.

(2) În perioada interdicţiei avocatul nu poate presta sub nicio formă asistenţă juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat şi nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

(3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 90. (1) În caz de abatere evidentă şi gravă, instanţa disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.

(2) Împotriva încheierii prin care s‑a luat această măsură se poate declara recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

(3) Recursul este suspensiv de executare şi va fi soluţionat de urgenţă.

In ceea ce ma priveste eu stiu ce am de facut… Dar ma deranjează cand romanii sunt manipulați…

 

Daniel Fenechiu

Foto: legalmarketing.ro

Share Button
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Un comentariu

  1. Salve,
    Prea ca la carte!
    D-na Macovei o sa-ti răspundă…dacă o să-ți răspundă. Că și legea se aplică, evident, când se aplică. Așa rezultă și dintr-o decizie a curții de apel din Bucuresti: ordinul ministrului se aplica cu prioritate față de o lege organică. Nu-mi dau seama daca legea de organizare a avocaturii e organică (în mod normal ar trebui să…), dar e sigur că d-na a fost ministru și îi mai vine din când în când să comande caci pohta ce-a pohtit se simte, chiar daca e numai sub forma unei recomandațiuni. E drept că in cazul de față ar fi făcut mai bine să comande o pizza, avocații care este, având apucături de-a dreptul revoltătoare: respectul față de lege și libertatea de a fi independenți față cu reacțiunea.
    In context, molima doctoratului, n-a fost initiata de dl. Ponta, parand mai degraba o vulnerabilizare orchestrată a prestigiului sistemului nostru de invatamant si a reputatiei persoanelor care au cazut, din cauza unei pedanterii intelectuale, in lațul acestor doctorate care, la momentul acela erau la modă și erau nebazate pe protecția muncii (protecția muncii fiind obligația întreprinderii de a instrui personalul cu privire la normele academice aplicabile). Practic, banda de făcut doctori a mers cât a mers și dupa aia, n-a mai mers, cum zice d-na Macovei. Și, dacă îmi permiteți, după vorbă, nici doamna nu pare doctor în drept sau, daca e, pare ca a executat doctoratul cam după același calapod cu altii, deh, ce sa facem, cam aceasta e calitatea unui fenomen cand devine de massă.
    Șeful cel Mare să vă ajute să dați o decizie bună!

Comentariile nu sunt permise.